Privacybeleid Asaya

Privacybeleid vanaf mei 2018

Asaya hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Als Asaya zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen. We gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Asaya houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens 15 jaar na het eindigen van de verleende diensten.

Dit betekent dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in deze privacyverklaring;
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verwerking van persoonsgegevens cliënten

Persoonsgegevens van u als cliënt worden door Asaya verwerkt ter ondersteuning en instandhouding van de diensten die we aan u verlenen. Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht. In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke afzonderlijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Wilt u ons dit dan schriftelijk laten weten?

Klachten

Mocht u een vraag of opmerking hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen  u een klacht in te dienen. Zie hiervoor de klachten regeling. Wij hopen dan naar tevredenheid op uw vragen en/of klacht te kunnen reageren. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft nodigen wij u uit om contact op te nemen met ons.  Zie het contactformulier op deze website.

Uw privacy is onze zorg!